העירייה פועלת על פי חוזר מנכ”ל משרד הפנים 4.2006, אשר נועד להסדיר את מתן התמיכות במישרין או בעקיפין מאת הרשות המקומית, למוסדות ציבור הפועלים בתחומה של הרשות בנושאי חינוך, אמנות, רווחה, בריאות, ספורט וכיוצא באלה. זאת כאשר הפעיל​ות המתבצעת על ידי מוסד הציבור הנתמך היא במסגרת תפקידיה וסמכויותיה של הרשות המקומית, בהתאם לדיני השלטון המקומי.
מטרת הנוהל לקדם בתחום התמיכות מינהל תקין, שוויון, שקיפות, יעילות ולמנוע פגיעה בטוהר מידות.

תהליך בחינת ההגשות

  • הבקשות ייבחנו על ידי הגורמים המקצועיים והמלצותיהם יובאו לאישור מועצת העיר.
  • התמיכות יחולקו בהתאם להוראות הדין, נוהל התמיכות והתבחינים ובכפוף לתקציב התמיכות שיאושר כל שנה בנפרד.
  • יודגש התבחינים הקיימים עשויים להתעדכן על ידי הגורמים המקצועיים ולאחר אישורם במועצת העיר יפורסמו לציבור.
תבחינים למתן תמיכות לגוף נתמך לשנת 2021 15/01/2020 2020 דוח/צו
תבחינים למתן תמיכות לגוף נתמך לשנת 2022 09/09/2021 2021 דוח/צו
תבחינים למתן תמיכות לגוף נתמך לשנת 2023 11/09/2022 2022 דוח/צו