בהתאם לנוהל משרד הפנים למתן תמיכות, מודיעה בזאת עיריית נהריה כי בכוונתה לחלק בשנת 2023 כספי תמיכה המיועדים לגופים ללא כוונת רווח העוסקים בתחום הספורט בלבד (בשלב ראשון) .

גופים ללא כוונת רווח העוסקים בקידום הספורט התחרותי והמקצועני בכל ענפי הספורט יכולים להגיש בקשות תמיכה בהתאם להוראות הנ"ל. 

עיריית נהריה תפעל לקידום הגופים העוסקים בנושאים הנ"ל ותסייע להם בהתאם לתבחיני התמיכה שנקבעו ע"י מועצת העיר בחודש ספטמבר 2022. 

הודעה זו מתפרסמת בטרם אושר תקציב העירייה במועצת העיר ולפיכך, ובהתאם לנוהל משרד הפנים מובהר בזאת כי אין ודאות שיקבע תקציב לנושאי התמיכה המפורטים לעיל.

ניתן לעיין בתבחינים לחלוקת התמיכות  ולהוריד את הטפסים להגשת הבקשה באתר האינטרנט העירוני בכתובת: www.nahariya.muni.il.. 

כמו כן ניתן להגיע אל הגב' כרמית כספי  בקומה 5 בבנין העירייה במחלקת הספורט, על מנת לקבל את התבחינים והטפסים הנ"ל.
יש להגיש את הבקשות (למשרד הנ"ל)  בצירוף כל המסמכים הדרושים, תוך 30 יום ממועד פרסום מודעה זו, ולא יאוחר מיום ד' 15.02.2023 .             

בהתאם לנוהל משרד הפנים, בקשות שתוגשנה לאחר המועד הנ"ל לא תובאנה לדיון בועדת התמיכות.

העירייה פועלת על פי חוזר מנכ”ל משרד הפנים 4.2006, אשר נועד להסדיר את מתן התמיכות במישרין או בעקיפין מאת הרשות המקומית, למוסדות ציבור הפועלים בתחומה של הרשות בנושאי חינוך, אמנות, רווחה, בריאות, ספורט וכיוצא באלה. זאת כאשר הפעיל​ות המתבצעת על ידי מוסד הציבור הנתמך היא במסגרת תפקידיה וסמכויותיה של הרשות המקומית, בהתאם לדיני השלטון המקומי.
מטרת הנוהל לקדם בתחום התמיכות מינהל תקין, שוויון, שקיפות, יעילות ולמנוע פגיעה בטוהר מידות.

תהליך בחינת ההגשות

  • הבקשות ייבחנו על ידי הגורמים המקצועיים והמלצותיהם יובאו לאישור מועצת העיר.
  • התמיכות יחולקו בהתאם להוראות הדין, נוהל התמיכות והתבחינים ובכפוף לתקציב התמיכות שיאושר כל שנה בנפרד.
  • יודגש התבחינים הקיימים עשויים להתעדכן על ידי הגורמים המקצועיים ולאחר אישורם במועצת העיר יפורסמו לציבור.
תבחינים למתן תמיכות לגוף נתמך לשנת 2021 15/01/2020 2020 דוח/צו
תבחינים למתן תמיכות לגוף נתמך לשנת 2022 09/09/2021 2021 דוח/צו
תבחינים למתן תמיכות לגוף נתמך לשנת 2023 11/09/2022 2022 דוח/צו
טופס בקשת תמיכה לשנת הכספים 2023  09/01/2023 2023 דוח/צו
תבחינים למתן תמיכות לגוף נתמך לשנת 2024 07/09/2023 2023 דוח/צו