הגשת בקשה להצבת שלט

​​פעולות הנדרשות לצורך הגשת בקשה לתליית שלטים בעיר: 

יש להגיש את טופס הבקשה לצורך תליית שלטים חתום וכולל את הפרטים הבאים:

  • ​אישור בעל הנכס עליו יתלה השלט העתידי
  • פירוט החומרים מהם יהיה עשוי השלט 
  • יש לצרף הדמיה/תמונה של המקום בו יוצב השלט​

דגשים להגשת הבקשה לאישור הצבת שלט

  • ​אין להתקין שלט,אלא לאחר קבלת רישיון שילוט ותשלום אגרת השילוט כנדרש.
  • הוצאות הסרת שלט ללא אישור יחולו על בעל השלט,כל נזק שיגרם עקב ההסרה יהיה באחריות בעל השלט ועל חשבונו.
  • המבקש להציב שלט יגיש בקשה בכתב למחלקת רישוי עסקים,בציון פרטי המבקש ומענו.

לבקשה יצורפו:

  1. תצלום חזית הנכס שעליו יוצב השילוט.
  2. תרשים השילוט,מידותיו,מקום הצגתו.

אופן הטיפול בבקשה 

מחלקת פיקוח ורישוי עסקים תדון בבקשה ותישלח תשובה למבקש.

 במידה והעסק נסגר,הוסר/ו שלט/ים או חלו שינויים בתוכן או בצורה או במידות השלט/ים,על בעל העסק להודיע בכתב ליחידת פרסום ושילוט.

רישיון השילוט הוא שנתי ויפקע ב-31 בדצמבר של השנה בה ניתן.

באחריות בעל העסק להחזיק את השילוט בצורה נקייה,נאה,תקינה ובטוחה.

תשלום אגרת שילוט

ניתן לבצע את התשלום דרך האינטרנט באמצעות טופס דיגיטלי מקוון באינטרנט או להגיע למחלקת פיקוח ורישוי עסקים.

לביצוע תשלום דיגיטלי מקוון לחץ לתשלום אגרת שילוט