פרסומת

דלג לתוכן העמוד
מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות
052/22 פומבי 03/08/2022 21/08/2022

מפגש קבלנים יתקיים ביום רביעי  10/8/2022 בשעה 10:00 נפגשים בכיכר בכניסה לשכונת יצחק שמיר  – סיור חובה

ביחס לכל המכרזים לעיל נדגיש, כי את פרטי ומסמכי המכרז ניתן לעיין ולרכוש דרך אתר האינטרנט של עיריית נהריה  ו/או בבניין העירייה קומה ד' מחלקת מכרזים תמורת תשלום שלא יוחזר.

המעוניינים יגישו את הצעותיהם במעטפה סגורה לתיבת המכרזים במשרדי העירייה (מחלקת מכרזים ) בקומה 4 לא יאוחר מהתאריך הרשום לעיל

 עד השעה 13:00.

מודגש כי ביצוע העבודות ייעשה בשלבים הקבועים בתנאי המכרז וכפוף לאישור תקציבי

השתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה ומהווה תנאי להגשת הצעה למכרז זה.

עיריית נהריה

לצפייה בקובץ המצורף למכרז