דלג לתוכן העמוד
מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות
057/22 פומבי
19/09/2022
06/10/2022
13:00

מידע כללי:

לביצוע תשלום עבור השתתפות במכרז לחץ כאן

ביחס לכל המכרזים לעיל נדגיש, כי את פרטי ומסמכי המכרז ניתן לעיין ולרכוש דרך אתר האינטרנט של עיריית נהריה  ו/או בבניין העירייה קומה ד' מחלקת מכרזים תמורת תשלום שלא יוחזר.

המעוניינים יגישו את הצעותיהם במעטפה סגורה לתיבת המכרזים במשרדי העירייה (מחלקת מכרזים ) בקומה 4 לא יאוחר מהתאריך הרשום לעיל

 עד השעה 13:00.

מודגש כי ביצוע העבודות ייעשה בשלבים הקבועים בתנאי המכרז וכפוף לאישור תקציבי

השתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה ומהווה תנאי להגשת הצעה למכרז זה.

עיריית נהריה

 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז