הרישום לחטיבה עליונה יתבצע באופן מקוון וזאת על פי המתווה אשר מפורסם באתר העירייה.

לכניסה למערכת הרישום לכיתות י’ לחץ כאן

מועדי הרישום

הרישום לחטיבה עליונה עפ”י חוק לימוד חובה לשנת הלימודים התשפ”ד ביום ד’ 1/03/23 ח' באדר התשפ”ג ויימשך עד יום ד’ 15/03/23 כב’ באדר  תשפ”ג.

הרישום יהיה לכיתה י' לבתי הספר: אורט שחקים, אורט מדעים ואומניות, אורט יצחק שמיר.

הרישום לישיבת אביר יעקב יתבצע במזכירות הישיבה – טלפון מזכירות: 04-9825143

הרישום לאולפנת הראל יתבצע במזכירות האולפנה– טלפון מזכירות: 04-8270248

מענה טלפוני לסיוע ברישום במנהל החינוך: 04-9879346 , 04-9879861 בימים א’-ה’ בין השעות 13:00-15:00.

בנוסף ניתן לקבל סיוע באמצעות מייל: education@nahariya.muni.il

מסמכים שנדרש לצרף בעת הרישום:

במהלך הרישום ייתכן ותצטרכו לצרף את המסמכים הבאים:

 • ספח תעודות זהות של ההורים בו מופיעים פרטי הילד/ילדה ובו מצוינת כתובת מגורים עדכנית.
 • אישור על מגורים בעיר (אישור ארנונה או תצהיר עו”ד על חוזה שכירות)
 • תושבים חדשים בעיר- יש לצרף חוזה רכישה (דף ראשון, דף מועד המסירה ודף אחרון)
 • אישורים רפואיים במידת הצורך (אלרגיות – אישור רפואי בתוקף של חצי שנה על ידי רופא מומחה בתחום)
 • תצהיר הורים פרודים/גרושים/יחידניים (במידת הצורך), יש להמציא תצהיר מעודכן חדש בכל שנה חתום על ידי עורך דין להורדת טופס התצהיר או לחלופין ההורה הנוסף יגיע למנהל החינוך לחתום על “כתב הסכמה לרישום” בהצגת ת”ז וספח.
 • מסמך ביטול רישום (להורים אשר מגיעים מרשות אחרת)

חשוב לוודא שהמסמכים ברשותכם מבעוד מועד.

מודל הרישום לשכבת י': 

 • הורים בוחרים את מוסדות החינוך התואמים את השקפת עולמם ועונים על צורכי הילד, תוך שמירה על איזון ושיווין הזדמנויות. 
 • הרשות מאפשרת ניוד של תלמידים בין בתי ספר, תוך התחשבות בכישורים, ברצונות ובצרכים של כל תלמיד ותלמיד, לצד שמירה על איזון בין בתי הספר.
 • הבחירה מעצימה את אפשרות הילדים לממש את עצמם בנושאים מועדפים עליהם ומגבירה את שביעות רצון ההורים ממערכת החינוך. 

להלן מאפייני המודל: 

המודל הינו פתוח – העיר כמרחב בחירה אחד: כלל בתי הספר בעיר עומדים לבחירה ולדירוג של הורים, ומתוך עדיפות רשותית למתן שוויון הזדמנויות לכלל התלמידים העולים לכיתה י'. 

כל הורה ידרג את הבחירה ובתוכה ביה"ס אליו משויך התלמיד/ה ובנוסף ההורה יכול לתעדף את בחירותיו. 
הרישום יעשה באמצעות מערכת מקוונת וידידותית.

רישום תלמידים לחטיבה העליונה בתוכנית בחירה מבוקרת: 

הרישום והבחירה לבית הספר הוא באחריותו של כל הורה. הרשות תאפשר בחירת הורים מבוקרת בבית הספר, על בסיס קריטריונים מוגדרים ושקופים, ובלבד שהורים רשמו את ילדם בתוך תקופת הרישום המוגדרת.

הרשות אינה אחראית על הסעת התלמיד/ה במקרה בו ההורה בוחר בי"ס שאינו ביה"ס אליו משויך התלמיד, ההסעות הן באחריות ההורה בלבד.  

מנגנון הרישום: 

הרישום יעשה השנה באופן מקוון בלבד. (פרט לישיבת אביר יעקב ואולפנת הראל)
טל' מזכירות אביר יעקב- 04-9825143
טל' אולפנת הראל- 04-8270248 .

שימו לב: לא יתקיים רישום במזכירויות בתי הספר.

הורים הזקוקים לסיוע בהרשמה יכולים להסתייע במינהל החינוך בעירייה. 

בשיטת הרישום החדשה יש לתעדף 3 חטיבות עליונות בחינוך הממלכתי. 

כיצד משבצים ? 

תהליך השיבוץ והוויסות ינוהל על פי שלבים סדורים וקריטריונים שנקבעו מראש ע"י מינהלת החינוך בה שותפים נציגי הרשות והפיקוח.

שיבוץ התלמידים לבתי הספר ייעשה תוך התייחסות להעדפות ההורים ובהתחשב באילוצי המערכת כגון: שמירה על מספר הכיתות הקיים בכל אחד מבתי הספר. 

עדיפות השיבוץ לבתי הספר תינתן לנרשמים בתקופת הרישום.

הורים שירשמו לאחר תום תקופת הרישום ישובצו על בסיס מקום פנוי באחד מבתי הספר ולא בהכרח עפ"י הדירוג שביקשו. 

פירוט שלבי השיבוץ: 
 • לכל ילד יש בי"ס ביישוב שהוא משויך אליו עפ"י אזור הרישום. 
 • הודעה על השיוך לבית הספר תתקבל על פי כתובת המגורים במהלך ביצוע הרישום באתר העירייה. 
 • אם הורה הילד יבחרו בעדיפות הראשונה את בית הספר אליו הוא משויך מובטח להם כי הוא ישובץ איליו. 
 • אם ההורים יבחרו בעדיפות ראשונה בית ספר שאיננו בית הספר אליו הוא משויך הרי ששיבוץ ילדם ייעשה עפ"י הקריטריונים שנקבעו. 

לתשומת ליבכם, אין אנו יכולים להתחייב על שיבוץ ילדיכם לעדיפות הראשונה אלא אם ילדכם משויך לבית ספר זה.

עם זאת, רישום בזמן יגדיל את הסיכוי לשיבוצו של ילדכם לפי בחירתכם.

אנו מבקשים לחזור והדגיש: הורים שירשמו את ילדם לאחר תקופת הרישום, ישובצו על בסיס שיוך (ביה"ס העוגן) ולא בהכרח עפ"י הדירוג שביקשו. 

ההורים יידרשו להגיע לבית הספר להמשך תהליך הרישום לחטיבה אליה שובצו ילדיהם.

הודעה על כך תקבלו מביה"ס. 

מנגנון הוויסות: 

מודל בחירה – פתוח (מבוסס על ביה"ס שאליו משויך התלמיד)

כולל 3 חטיבות עליונות  בחינוך הממלכתי (אורט שחקים, אורט מדעים ואומנויות, אורט יצחק שמיר) אולפנת הראל וישיבת אביר יעקב (חינוך ממלכתי דתי).

רישום לביה"ס אורט פסגות מתבצע בהליך נפרד.

קריטריונים לוויסות בין בתי הספר: 

שיקולים מערכתיים: מספר הכיתות, מגדר, נגישות ומספר התלמידים בכל כיתה. 

בחירת הורים: סדר העדיפויות שציינו ההורים (יש לבחור 3 חטיבות עליונות בחינוך הממלכתי).

במקרה של עודף רישום תינתן עדיפות על פי הסדר הבא: 
 1. קרבה לביה"ס. 
 2. הגרלה – ללא תיעדוף אחים. 
 3. ההגרלה תתקיים בנוכחות היועץ המשפטי של רשות החינוך.