לפי דירוג מהגבוהה לנמוך:

  1. מנכ"ל העירייה
  2. יועץ משפטי
  3. מבקרת
  4. גזבר
  5. מהנדס העיר