הביקורת ככלי ניהולי למען התושב

הביקורת ברשויות המקומיות מהווה חלק במערך הביקורת הציבורית. היא פועלת מכוח הדין ומהווה נדבך חשוב במערכת שלטון דמוקרטי תקין, לשם השגת יעדים של שירות הפועל על פי חוק ומינהל תקין.

ביכולתה של הביקורת לתרום לשיפור פעילות הרשות ולהוביל לקיום של תרבות הארגונית שמקדמת יעילות, אפקטיביות ומצוינות כדי להבטיח שירות טוב, נאמן ומסור לתושבים מצד עובדי הרשות והעומדים בראשה.

תכליתה של הביקורת לספק הערכה אובייקטיבית ובלתי תלויה בגין התנהלות הגורמים המבוקרים, ויעילותה מושגת בחובה לפעול באופן מידי ושוטף לתיקון הממצאים שפורטו בדוחות, ובדרכים למניעת התיישנותם.
מבקרת העירייה פועלת מכוח פקודת העיריות [נוסח חדש], המגדיר את תפקידיה, היקף משרתה, מעמדה ונגישותה למסמכים ומאגרי מידע.

מבקרת העירייה מגישה דוח ביקורת לפחות אחת לשנה, ובו סיכום פעולות הביקורת שנערכה, פירוט הליקויים שנמצאו, והמלצות למניעת הישנותם. בנוסף, מבקרת עירייה רשאית להגיש דוח ביקורת בכל עת שיראה לה לנכון.

במסגרת זו רשאית המבקרת לבדוק את פעולותיהם של ראש העירייה, חברי המועצה, עובדי העירייה ו”גופים מבוקרים” – כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף שהעירייה משתתפת בתקציבם השנתי, כדי יותר מעשירית או משתתפת במינוי הנהלתם.

בכלל זה בוחנת המבקרת את תקינות הפעולות, מבחינת השמירה על החוק, הניהול התקין, טוהר המידות, החסכון והיעילות, ובאם הן מועילות להשגת היעדים שנקבעו להן. המבקרת אף בוחנת האם מקיימת העירייה את ההוראות המחייבות אותה בהיותה גוף ציבורי, את ניהול הנכסים וההתחייבויות, ובכללו את ניהול החשבונות, דרכי השמירה על הרכוש והחזקת הכספים והאם ההחלטות התקבלו על-פי נהלים תקינים.

דוח מבקרת העירייה אינו מאפיין את כלל פעולות העירייה והגופים העירוניים המבוקרים, אלא פעולות בנושאים שנבדקו בלבד.

דוח הביקורת השנתי מוגש אחת לשנה לראש העירייה, לא יאוחר מ-1 באפריל עם העתק לוועדה לענייני ביקורת. על ראש העירה להעביר תגובתו על הדוח ולאחר מכן הדוח השנתי מובא לדיון בוועדה לענייני ביקורת. זו מגישה את סיכומיה והצעותיה למועצת העירייה המקיימת דיון מיוחד בו.

צוות לתיקון ליקויים דן בדרכים ובמועדים לתיקון הליקויים שצוינו בדוח, עוקב אחר תיקונם ובדרכים למניעת הישנותם ומגיש המלצותיו לראש העירייה. תיקון הליקויים חייב להיות מוגבל בזמן סביר ועל פי ראות עיניה של המבקרת. המבקרת רשאית לערוך ביקורת מעקב ובמסגרתה לתת התייחסות לביצוע, או לאי בצוע הליקויים וההמלצות שהועלו בדוח.

לדוח מבקרת העירייה קיים מאפיין פומביות בכך, שהחל ממועד הנחת הדוח על שולחן המועצה, הוא הופך לפומבי ומשכך מתאפשר קיום דיון ציבורי בממצאיו ובהערות ראש העירייה עליו.

הדוח מפורסם באתר העירוני

לפנייה למבקרת העירייה לחץ כאן