דלג לתוכן העמוד

ניתנה בזאת הודעה על הצורך באיוש משרה: רכז/ת התנדבות

מכרז פנימי/חיצוני מס' 09/2022-09 בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) תש"ם 1979 ניתנה בזאת הודעה על הצורך באיוש משרה:רכז/ת התנדבות-היקף משרה – 50%

כפיפות:למנהלת האגף לשירותים חברתיים

שכר / מתח דרגות: דירוג מינהלי +7-9 או דירוג המח"ר (לפי כישוריו)

תיאור התפקיד:

 1. שימוש כמוקד וסמכות מקצועית בנושא התנדבות לכלל העוסקים בהתנדבות ברשות.
 2. מתן ליווי וסיוע לארגונים ומוסדות ברשות המפעילים מתנדבים, בתחומים כגון גיוס מתנדבים, הכשרה, הוקרה וביטוח – על פי צרכיו של כל ארגון.
 3. מתן ליווי וייעוץ שוטף בתחום ניהול המתנדבים לעובדי המחלקה והרשות המפעילים מתנדבים 
 4. מיפוי שוטף של צרכים ברשות, וייזום תוכניות התנדבותיות למענה על אותם צרכים בשיתוף ארגונים ברשות וגורמים רלוונטיים.
 5. בניית תשתיות למקומיות להרחבת מספר המתנדבים, בדגש על אוכלוסיות המתנדבות פחות, ולשיפור איכות ההתנדבות.
 6. ביצוע מהלכים להעלאת מודעות להתנדבות וסיוע בגיוס, מיון והפניית מתנדבים לכלל תוכניות ההתנדבות ברשות .
 7. חיבור ויצירת ממשקי עבודה בין כלל הגופים המפעילים מתנדבים ברשות וביניהם לבין גורמים רלוונטיים ברשות.
 8. יצירת קשרי עבודה שוטפים ושיתופי פעולה מקצועיים עם גורמים נוספים המקדמים התנדבות ברשות, כגון רכז ההתנדבות הרשותי בחינוך, מרכז הצעירים, תנועת של"מ וכד'.
 9. גיוס עסקים מקומיים להתנדבות ותרומה לקהילה.
 10. ביצוע מהלכי הוקרה לכלל המתנדבים ברשות.
 11. חיבור והטמעת כלים ותשתיות התנדבות ארציות לארגונים ומסגרות ברמה המקומית. 
 12. בניית מערך ההתנדבות הרשותי לשעת חירום.
 13. ביטוח המתנדבים ברשות על פי הנחיות הביטוח הלאומי.
 14. ביצוע מהלכי מדידה והערכה שוטפים של ההתנדבות והאפקטיביות שלה.
 15. הוצאה לפועל של מדיניות תחום התנדבות במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים והוראות הפיקוח המחוזי.

דרישות התפקיד:

 1. בעל תואר אקדמי רצוי במדעי החברה או הרוח.
 2. ניסיון בניהול מתנדבים.
 3. ניסיון התנדבותי מוכח. דרישות נוספות
 4. עדיפות לבעלי ניסיון בניהול פרויקטים חברתיים והיכרות עם המגזר השלישי.
 5. יכולות מוכחות ליצירת שיתופי פעולה מורכבים ועבודה בין מגזרית.
 6. יכולת גבוהה להנעת עובדים ומתנדבים ותקשורת בין אישית מצוינת.
 7. יכולת טכנולוגית גבוהה.
 8. כושר סדר וארגון ויכולת לנהל מספר משימות במקביל.
 9. ראייה וחשיבה מערכתית.
 10. עדיפות לבעלי ניסיון בשיווק, גיוס משאבים ו/או יזמות.

הערות:

 1. המודעה פונה לנשים וגברים כאחד.
 2. תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד (כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות).
 3. מתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, אם הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים.
 4. על המועמדים למלא שאלון ולהגיש קורות חיים בצירוף תעודות השכלה וצילום תעודת זהות, אישורים והמלצות במעטפה סגורה לגב' נועה בסודו במח' משאבי אנוש בעיריית נהריה ת.ד. 78 נהריה, או במייל: jobs@nahariya.muni.il
 5. את השאלון למועמד ניתן לקבל במח' מש"א או באתר העירייה בקטגוריית טפסים ומסמכים – כללי.
 6. נציין כי פניות שיגיעו ללא תעודות המעידות על השכלה ועמידה בתנאי הסף, ייפסלו ולא יובאו בחשבון וכי רק מועמדים מתאימים ייענו.

עפ"י תקנות המכרזים 5/21 סעיף 4.8 מיון מקדים - במקרה של ריבוי מועמדים תהא העיריה רשאית לבחור מבין המועמדים לכל הפחות 8 מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד יוזמנו להופיע בפני ועדת הבחינה.  

ציון הסף (80) יקבע עפ"י אמות המידה ומשקלן (השכלה-20, ניסיון תעסוקתי-30, המלצות ותעודות-10, התרשמות-40)

מועד אחרון להגשה:28/09/2022

לצפייה בקובץ המצורף למכרז